FANDOM


Hedef koordinata CasusLuk için gönderiLen Casus SondasI'nIn vuruLmasIdIr... Kar$I CasusLuk, rastgeLe üretiLen katsayILarIn da hesaba dahiL ediLerek birtakIm aLgoritmaLarIn i$Lendiği bir süreçtir... Bu süreçte beLirLeyici oLan bazı etmenLer:

  • iki oyuncunun CasusLuk Tekniği düzeyLerinin arasIndaki fark
  • hedef koordinattaki GemiLer'in sayIsI (gemi sayIsI arttIkça kar$I casusLuk oLasILIğI da artar)
  • gönderiLen casus sondaLarInIn sayIsI (sonda sayIsI arttIkça kar$I casusLuk oLasILIğI da artar)
  • hesaba dahiL ediLen rastgeLe katsayI


Casus sondaLarInIn kar$I casusLuk iLe vuruLmasI, bu sondaLarIn hedef gezegen hakkInda biLgi göndermesini etkiLemez... YaLnIzca CasusLuk Raporu'na ek oLarak, yazILIm, CasusLuk FiLo Durum Raporu adInda 'tüm sondaLarIn vuruLduğu'na iLi$kin bir mesaj  daha üretir...

Kar$ICasusLuk 1


Resimde en üstteki mesaj, oLağan CasusLuk Raporu'dur; ikinci mesajIn açILmI$ haLi ise a$aGIdaki resimde gösteriLmi$tir...

Kar$ICasusLuk 2


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki