FANDOM


Bu sayfa tam oLarak yazILmamI$tIr


Yok etme görevinde önceLikLe iki tarafIn fiLoLarI sava$Ir... Bu sava$ta tarafLarIn SiLah-KaLkan-ZIrh teknikLeri $üphesiz hesaba katILIr... Sava$I savunan taraf kazanIrsa zaten yok etme görevi diye bir$ey söz konusu oLmaz... Yani sava$I savunan tarafIn kazandIğI durumLarda ay'In patLama oLasILIğI 0%'dIr... Yok etmeye giden fiLo sava$I kazanIr ve fiLoda imparatorLuk gemisi kaLIrsa; a$ağIdaki aLgoritmaLar devreye girer, rastgeLe bir katsayI da hesaba dahiL ediLerek sonuç beLirLenir... Sava$In 6 tur sürüp berabere bittiği oLasILIkta ise süreç hakkInda net bir biLgim yok...

Yok etme görevinde ay'In patLama oLasILIğI:

( 100 - \sqrt { \mbox {AyIn CapI} } ) * \sqrt { \mbox {imparatorLuk Gemisi SayIsI} }

Buna göre; 9000km çapIndaki bir ay'I 50% oLasILIk iLe yok edebiLmek için fiLoda 95 adet imparatorLuk gemisi buLunmasI gerekir... AynI ay'I 100% oLasILIkLa yok edebiLmek içinse bu sayI 380'dir... Yok etme görevinde tarafLarIn SiLah-KaLkan-ZIrh TeknikLerinin formüLde dikkate aLInmadIğInIn göz önüne aLInmasI gerekir...


Yok etme görevine giden fiLonun yok oLma oLasILIğI:

( \sqrt { \mbox {AyIn CapI} } ) \ /\ 2

YukarIdaki örnekteki gibi 9000km çapIndaki bir ay'I yok etmeye giden herhangi bir fiLonun yok oLma oLasILIğI ise yakLa$Ik 48%'dir... Burada da tarafLarIn SiLah-KaLkan-ZIrh tekniklerinin dikkate aLInmadIğInIn, ve fiLonun içeriğinin önemLi oLmadIğInIn gözönüne aLInmasI gerekir...

SWOTF'da, yok etme görevinde ne ay'In patLadIğI, ne de yok etme görevindeki fiLonun vuruLduğu; bir çeşit beraberLik oLarak niteLendirebiLeceğimiz 3ncü bir durum da söz konusudur... Ne yazIk ki bu 3ncü durumun oLasILIğInIn hesapLanmasIna değgin bir formüL biLmiyorum... Ancak; her iki durumun hesapLanmasInda da rastgeLe üretiLen bir katsayInIn hesaba dahiL ediLdiği biLgisine dayanarak, bu iki durumun da gerçekLe$mediği 3ncü durum oLarak (aLgoritmaLardan dönen değerLerin her ikisinin de faLse oLmasI haLi $ekLinde tanImLayabiLiriz) fiLonun ay'I patLatmadan geri dönmesi öngörüLmüş oLabiLir...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki